TIETOSUOJA-, REKISTERISELOSTE
JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Talent Group konserni (1988961-2),
Käsityökatu 43 70100 Kuopio.

Rekisterin nimi

Talent Group konsernin verkkosivujen yhteystietokanta.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään tietoyhteiskuntakaaren mukaisen yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään puhelinluetteloiden ja numeropalveluiden (yhteystietopalvelun) ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen tietoyhteiskuntakaaren ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • käyttäjän ja/tai tilaajan etu- ja sukunimet
 • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköpostiosoitteet
 • käyttäjän ja/tai tilaajan IP-osoitteet
 • käyttäjän ja/tai tilaajan kiinteän puhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
 • käyttäjän ja/tai tilaajan matkapuhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
 • käyttäjän ja/tilaajan edustama yritys tai organisaatio
 • käyttäjän ja/tilaajan ilmoittamat muut vapaamuotoiset tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoitusten perusteella lisäksi seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • käyttäjän ja/tai tilaajan titteli tai ammatti
 • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköiset tunnukset, kuten skype-osoite, messenger-tunnus ja www-sivu
 • käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut rekisteröidyn itse lisäämät tai asiakaspalvelun kautta ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään teleyrityksiltä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tilaajatietokannasta sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten.

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Käyttäjällä ja tilaajalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Talent Group konsernille sähköisesti osoitteeseen .

Asiakkaalla on oikeus vaatia Talent Group konsernin julkaisemissa tilaajaluetteloissa olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Talent Group konsernille puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 09 2316 4110 tai sähköpostitse osoitteeseen .

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Lisäksi rekisteröidyllä on GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (https://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm). Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Talent Group konserni / Käsityökatu 43, 70100 Kuopio

Tietosuojaliite

1. Tausta ja tarkoitus

Talent Group konsernin (”Talent Group”) ja sen kanssa sopimuksen solmineen asiakkaan (”Asiakas”) väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan tätä Talent Group konsernin yleisten sopimusehtojen tietosuojaliitettä, kun Talent Group käsittelee käsittelijänä henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan lukuun. Jos tämän tietosuojaliitteen ja yleisten sopimusehtojen henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti tämän tietosuojaliitteen ehtoja.

Tämän tietosuojaliitteen tarkoituksena on sopia Asiakkaan henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta Talent Groupin tuottaessa Asiakkaalle yleisten sopimusehtojen mukaisia palveluita. Talent Group ja Asiakas noudattavat kulloinkin sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään Talent Groupin ja Asiakkaan välisen sopimuksen perusteella rekisteröityjen henkilötietoja. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen suojaan liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä, kuten Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaliitteessä, käytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittämällä tavalla. Palvelussa Talent Group käsittelee henkilötietoja yleisten sopimusehtojen mukaisten palveluiden tuottamiseksi Asiakkaalle. Palvelut voivat olla esimerkiksi numerotiedustelun tuottamiseen liittyviä palveluita. Rekisteröidyt ovat toimeksiannon kohteena olevia asiakkaita tai näiden henkilöstöä, toimeksiantoon liittyviä muita henkilöitä ja/tai Asiakkaan henkilöstöä.

Toimeksiannon kohteena olevista asiakkaista tai näiden henkilöstöstä käsitellään palvelun toteuttamiseksi ja toimeksiantojen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakasnumero, nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot, pankkiyhteystiedot ja muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot toimeksiannon kohteesta. Lisäksi toimeksiantojen hoitamiseksi voidaan käsitellä muita tarpeellisia tietoja mukaan lukien laskutustietoja, laskua, sen määrää ja perustetta sekä sen maksamista koskevia tietoja, toimeksiannon asianumeroa ja sen käsittelyvaihetta koskevia tietoja, perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevia tietoja, rekisteröidyn itse antamia tietoja sekä viranomaisilta ja julkisista rekistereistä saatavia toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja, viranomaispäätöksiä ja täytäntöönpanotietoja sekä tietoja asiakaspalvelun kanssa käydyistä puhelinkeskusteluista ja muusta viestinnästä.

Asiakkaan henkilöstöstä käsiteltäviä tietoja ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

2. Tietojen käsittely

Asiakas siirtää Talent Groupille ja Talent Groupin järjestelmiin vain sellaista tietoa, jota sillä on oikeus käsitellä kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan.

Talent Group ja sen alaisuudessa toimiva henkilöstö käsittelee Asiakkaan lukuun henkilötietoja vain sopimuksen ja sen liitteiden, kuten tämän tietosuojaliitteen, mukaisesti sekä mahdollisen erikseen sovitun kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti, ellei kulloinkin sovellettavassa lainsäädännössä toisin vaadita. Jos Talent Group huomaa, että kirjallinen ohjeistus on lainvastainen, Talent Group tiedottaa Asiakasta tästä lainsäädännön vaatimuksesta ennen käsittelyä. Talent Group ei kuitenkaan tiedota asiasta, jos ilmoittaminen on kielletty kyseisessä lainsäädännössä yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi.

Talent Group varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Talent Groupilla on oikeus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ja kulloinkin sovellettavan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa esimerkiksi rekisteröidylle itselleen ja/tai tuomioistuimille, ulosottoviranomaisille, poliisiviranomaisille, luottotietoyhtiöille ja/tai numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten.

Sopimuksen päätyttyä Talent Group poistaa kohtuullisessa ajassa ne sopimuksen perusteella asiakkaan lukuun käsitellyt henkilötiedot, joita soveltuvan lainsäädännön vuoksi ei ole perusteltua säilyttää. Talent Group säilyttää henkilötietoja sen aikaa kuin se on soveltuvan lainsäädännön vuoksi perusteltua, minkä jälkeen ne sopimussuhteen loputtua poistetaan kohtuullisessa ajassa.

3. Tietoturva

Talent Group toteuttaa riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Näissä teknisissä ja organisatorisissa toimenpiteissä huomioidaan riskiä vastaava turvallisuustason varmistaminen kuten:

 • tarvittaessa henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
 • kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
 • kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;
 • menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organistoristen toimenpiteidentehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Talent Group kiinnittää huomiota turvallisuustason arvioimisessa käsittelyn sisältämiin riskeihin, erityisesti siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattomat luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn vuoksi.

Jos tapahtuu Asiakkaan lukuun käsiteltäviä henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, Talent Group ilmoittaa siitä Asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä saatuaan sen tietoonsa. Ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Talent Groupin saatavilla olevat tiedot, Talent Group antaa Asiakkaalle tarpeelliset tiedot tietoturvaloukkauksesta, jotta Asiakas voi täyttää sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimukset, kuten ilmoitusvelvollisuutensa tai tietoturvaloukkausten dokumentointivelvollisuutensa. Asiakas ilmoittaa Talent Groupille ilman aiheetonta viivästystä, jos Asiakkaan tietoon tulee tietoturvaloukkaus, joka saattaa koskea Talent Groupin Asiakkaan lukuun käsittelemiä henkilötietoja. Jos Talent Group tarvitsee tietoturvaloukkaustilanteessa tarpeellisia tietoja Asiakkaalta voidakseen täyttää tämän tietosuojaliitteen ja lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, Asiakkaan on annettava ne Talent Groupille ilman aiheetonta viivytystä.

4. Auditointioikeus

Asiakkaalla ja/tai sen tätä tarkoitusta varten valtuuttamalla kolmannella taholla on oikeus suorittaa auditointi, kuten tarkastus, arvioidakseen tämän liitteen mukaisten tietosuojavelvoitteiden täyttämistä ja tietoturvan tasoa. Valtuutettu kolmas taho ei saa olla Talent Groupin suora kilpailija. Talent Groupilla on oikeus määrittää, onko valtuutettu kolmas taho Talent Groupin suora kilpailija. Talent Groupilla on oikeus edellyttää sellaisen valtuutetun kolmannen tahon käyttämistä auditointiin, joka ei ole suora kilpailija.

Talent Groupin tulee osallistua tarkastuksiin ja antaa Asiakkaalle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen Talent Groupin velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa myös Talent Groupin käyttämien alihankkijoiden toiminta niiltä osin, kuin se on tarpeen palvelussa käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi. Asiakas vastaa tarkastuksen kustannuksista kolmannen tahon osalta, muilta osin osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan. Asiakkaalla ja sen valtuuttamalla kolmannella taholla on salassapitovelvollisuus auditoinnissa ilmi käyneistä Talent Groupin liikesalaisuuksista. Auditointioikeuden käyttämisestä ja auditoinnin sisällöstä ja menettelyistä sekä ajankohdasta sovitaan aina erikseen Talent Groupin kanssa. Auditoinnin ajankohta voi olla aikaisintaan kolmekymmenen (30) päivän kuluttua auditointia koskevasta kirjallisesta yhteydenotosta.

Myös viranomaisilla on tarkastusoikeus esimerkiksi silloin, kun viranomainen tarkastaa Asiakkaan prosessia, johon kuuluu osana Talent Groupin Asiakkaalle käsittelijänä toimittama palvelu.

5. Alihankkijat

Asiakas antaa tällä tietosuojaliitteellä Talent Groupille luvan käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja heidän kanssaan sovitun mukaisessa laajuudessa.

Talent Group ilmoittaa Asiakkaalle tulevista muutoksista alihankkijoissa. Jos Asiakas ei anna lupaa uuden alihankkijan käyttämiseksi henkilötietojen käsittelyssä, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa alihankkijoiden muutosilmoituksesta. Jos Asiakas ei irtisano sopimusta, Talent Group voi käyttää ilmoitettuja uusia alihankkijoita. Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen noudatetaan yleisten sopimusehtojen kohtaa sopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisajasta.

Talent Groupin käyttäessä alihankkijoita Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn, Talent Group huolehtii siitä, että alihankkijaan sovelletaan sopimuksen tai muun oikeudellisen asiakirjan perusteella samoja tai vähintään yhtä tiukkoja tietosuojavelvoitteita kuin tässä tietosuojaliitteessä. Erityisesti alihankkijan on annettava riittävät takeet siitä, että käsittelyyn liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet toteutetaan niin, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Jos Talent Groupin alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, on Talent Group edelleen täysimääräisesti vastuussa alihankkijan velvoitteiden suorittamisesta suhteessa rekisterinpitäjään.

6. Käsittely Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission päättämien riittävän tietosuojan tason maiden ulkopuolelle ilman, että Talent Group ilmoittaa asiasta etukäteen Asiakkaalle. Jos Asiakas ei anna lupaa siirtoon, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen noudatetaan yleisten sopimusehtojen kohtaa sopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisajasta.

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin, Euroopan talousalueen ja Euroopan komission päättämien riittävän tietosuojan tason maiden ulkopuolelle, osapuolet käyttävät asianmukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission vahvistamia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

7. Auttaminen

Talent Group auttaa omalla kustannuksellaan Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan velvollisuuden vastata tiettyihin rekisteröidyn oikeuksia koskeviin pyyntöihin. Nämä pyynnöt voivat koskea i) oikeutta tietojen oikaisuun; ii) oikeutta tietojen poistamiseen; iii) oikeutta käsittelyn rajoittamiseksi tai iv) oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Osan näistä tehtävistä Asiakas voi suorittaa Talent Groupin palvelun osana olevan järjestelmän kautta. Ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Talent Groupin saatavilla olevat tiedot Talent Groupi auttaa Asiakasta varmistamaan, että tämä voi rekisterinpitäjänä täyttää velvollisuutensa vaikutustenarviointia tai valvontaviranomaisen ennakkokuulemista varten soveltuvan lainsäädännön niin vaatiessa.

Talent Group saattaa Asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen soveltuvassa lainsäädännössä säädettyjen rekisterinpitäjän ja käsittelijän välisen suhteen velvollisuuksien noudattamisen osoittamiseksi. Talent Groupin on välittömästi ilmoitettava Asiakkaalle, jos Talent Group katsoo, että mahdollisesti erikseen sovittu Asiakkaan kirjallinen ohjeistus rikkoo soveltuvaa kansallista tai EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Jos Talent Group tarvitsee Asiakkaalta tietoja tai muuta apua voidakseen täyttää tämän kohdan 7. mukaiset auttamisvelvollisuutensa, Asiakkaalla on velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä maksutta tarjota nämä tiedot tai muu Talent Groupin pyytämä apu.

Evästekäytäntö

Sivustolla käytettävät evästeet

Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Evästeitä käytetään myös erilaisille asiakasryhmille tarkoitetun personoidun sisällön näyttämiseen sivustollamme.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
 • selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen
 • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa
 • tieto siitä, onko mainos avattu
 • tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen tai sisällön personointiin

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.